روش های اندازه گیری دما

میزان گرمی و سردی یک جسم را دمای آن جسم می گویند، که در واقع نشان دهنده ی میزان جنبش مولکولی و تحریک آنها می باشد.

دو دمای قراردادی به عنوان نقاط مرجع وجود دارد. یکی نقطه ی جوش و دیگری نقطه انجماد آب. دو مقیاس از سایر مقیاس ها برای سنجش دما متداولتر هستند.